Statut

Statut

Statut Stowarzyszenia
pn. Śląskie Towarzystwo Buddyjskie
uchwalony na zebraniu założycielskim w dniu 4 czerwca 2008 r.

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1.Stowarzyszenie nosi nazwę Śląskie Towarzystwo Buddyjskie, jest zwane dalej Stowarzyszeniem i posiada osobowość prawną.

§ 2. Stowarzyszenie nie jest związkiem wyznaniowym

§ 3. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy “Prawo o stowarzyszeniach” tekst jednolity ogłoszony w Dz. U. z dn. 7.05. 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.

§4.Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska zaś siedziba Stowarzyszenia mieści się w Katowicach.

§ 5. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§ 6. Stowarzyszenie może używać odznak, pieczęci i logo na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

§ 7. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

§ 8. Stowarzyszenie może współdziałać z innymi stowarzyszeniami w kraju i za granicą o podobnym profilu działania i należeć do związku stowarzyszeń zrzeszającym organizacje o podobnych celach.

Rozdział II
Cele i sposoby działania

§ 9. Celem Stowarzyszenia jest:
wzmacnianie obecności na Śląsku buddyzmu wszystkich linii i szkół poprzez współpracę wszystkich zainteresowanych osób fizycznych i prawnych

§ 10. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. propagowanie i rozwój kultury i nauki buddyjskiej oraz inspirowanej buddyzmem (np. filozofii, medycyny, psychologii, ekonomii, różnych form aktywności ruchowej, ekologii)
2. realizowanie przedsięwzięć służących społeczności Śląska między innymi w zakresie: edukacji (w tym szkolnictwa pod warunkiem przestrzegania aktualnie obowiązujących: Ustawy o Systemie Oświaty oraz ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym), różnych form aktywności ruchowej, ekologii, pomocy potrzebującym
3. propagowanie buddyzmu na Śląsku (np. przez organizowanie prelekcji, wystaw, warsztatów, koncertów, pokazów, prowadzenie wydawnictwa, radia internetowego)

§ 11. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia w całości służy realizacji celów Statutowych.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 12. 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§ 13. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. członków kandydatów
2. członków zwyczajnych,
3. członków wspierających,
4. członków honorowych.

§ 14. l. Członkiem kandydatem może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, która zgłosiła pisemnie wolę stania się członkiem stowarzyszenia i wprowadza ją dwóch członków zwyczajnych stowarzyszenia,
2. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych po rocznym okresie bycia członkiem kandydatem i pozytywnej opinii Zarządu.
2. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia, która wniosła wkład w rozwój idei i realizację celów statutowych Stowarzyszenia.
4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.
5. Tytuł członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.

§ 15. 1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do:
a) czynnego i biernego prawa wyborczego w wyborach do wszystkich władz Stowarzyszenia;
b) uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków oraz
c) wypowiadania się i wyrażania opinii we wszelkich kwestiach dotyczących działalności Stowarzyszenia;
d) uczestniczenia we wszelkich formach działania służących realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;
e) korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia;
f) uczestnictwa w kształtowaniu i realizacji programu Stowarzyszenia.

2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
a) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
b) regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,

§ 16. 1. Członek kandydat, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa określone w § 15 ust. 1 pkt. b) – f) oraz posiada obowiązki określone w § 15 ust. 2 pkt. a i pkt. b.
2. Członek wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa określone w § 15 ust. 1 pkt. b) – f)
3. Członek wspierający ma prawo brać udział – z głosem doradczym – w statutowych władzach Stowarzyszenia.
4. Członek wspierający posiada obowiązki określone w § 15 ust. 2 pkt. a.
5. Członek honorowy Stowarzyszenia ma wszystkie uprawnienia przysługujące członkom zwyczajnym za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

§ 17. 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia,
b) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
c) skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 12 miesięcy,
d) działania na szkodę Stowarzyszenia.
2. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.
3. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 2.

Rozdział IV
Organy Stowarzyszenia

§ 18. 1. Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna,
4. Sąd Dyscyplinarny.

§ 19. 1. Kadencja władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów obecnych członków Walnego Zebrania Członków.
2. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez 2 kadencje.
3. Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie (nie wcześniej niż ½ godz. po upływie pierwszego terminu) bez względu na liczbę obecnych. Przy równej ilości głosów za i przeciw zarządza się powtórne głosowanie.
4. Głosowania w sprawie wyboru osób do władz stowarzyszenia są tajne, a w innych sprawach jawne, ale muszą być tajne na wniosek chociażby jednego członka Walnego Zebrania Członków.
5. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania. Przy równej ilości głosów za i przeciw decyduje głos Prezesa. Głosowania Zarządu są jawne, ale muszą być tajne na wniosek chociażby jednego członka Zarządu.
6. Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum), ale muszą być tajne na wniosek chociażby jednego członka Komisji.

§ 20. Jeżeli liczba członków Zarządu spadnie poniżej statutowego minimum przed upływem czteroletniej kadencji Zarząd w drodze uchwały może dokooptować członków Zarządu do statutowego minimum spośród członków Towarzystwa. Dokooptowanie członków zarządu wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zebrania Członków. Kadencja dobranych członków Zarządu upływa z dniem ustąpienia całego Zarządu.

Walne Zebranie

§ 21. 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
b) z głosem doradczym – członkowie wspierający oraz członkowie honorowi.

§ 22 . 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, w terminie do 30 marca.
3. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
4. Obradami Walnego Zebrania kieruje wybierany każdorazowo przewodniczący i sekretarz.
5. Prezydium Walnego Zebrania wybierane jest w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością obecnych członków spośród członków Stowarzyszenia nie wchodzących w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
6. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania listownie (lub e-mailem za potwierdzeniem odbioru).

§ 23. Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:
1. uchwalenie statutu i jego zmian,
2. uchwalanie przygotowanego przez Zarząd rocznego budżetu Stowarzyszenia
3. zatwierdzanie regulaminów władz Stowarzyszenia,
4. wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,
5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
6. ustalanie wysokości składek członkowskich,
7. rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego
8. zatwierdzanie regulaminów wszystkich organów Stowarzyszenia
9. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku
10. określanie maksymalnej kwoty zaciągania zobowiązań przez Zarząd i podejmowanie decyzji w sprawach przekraczających wyżej określoną kwotę

§ 24. 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje w szczególnie uzasadnionych przypadkach:
a. Zarząd,
b. Komisja Rewizyjna,
c. na pisemny wniosek co najmniej 25 % członków Stowarzyszenia.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

Zarząd

§ 25. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu 2 miesięcy od dnia otrzymania żądania lub wniosku określonego w § 24 ust. 2 i 3.

§ 26. 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
2. Zarząd składa się z 3-5 członków, w tym: Prezesa, Skarbnika, 1-3 członków zwyczajnych.
3. Zarząd zbiera się przynajmniej raz w miesiącu.
4. Zarząd działa zgodnie z uchwalonym przez siebie regulaminem.

§ 27. 1. Do zakresu działania Zarządu należy:
1. realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
2. przygotowanie na Walne Zebranie planu rocznego budżetu Stowarzyszenia,
3. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
4. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego Stowarzyszenia,
5. podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań nie przekraczających kwot określonych uchwałą Walnego Zebrania,
6. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
7. podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania członków kandydatów i wydawania opinii po okresie roku od daty przyjęcia,
8. wykluczania członków,
9. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
10 . Zarząd może ustanowić swojego przedstawiciela do koordynowania prac Związku na podstawie specjalnych pełnomocnictw. Przedstawiciel wykonuje swoje zadania w zakresie ściśle wyznaczonym przez Zarząd.

Komisja Rewizyjna

§ 28. 1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością. Działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków. Komisja wybiera spośród siebie przewodniczącego.

§ 29. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia,
2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
3) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
4) zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,
5) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium naczelnym władzom Stowarzyszenia,
6) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

§ 30. 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

Sąd Dyscyplinarny

§ 31 1. Sąd Dyscyplinarny składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków spoza członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
2. Sąd Dyscyplinarny wybiera ze swego grona przewodniczącego.

§ 32. Sąd Dyscyplinarny rozpatruje i rozstrzyga sprawy członków Stowarzyszenia w zakresie:
1. naruszenia przez członków Stowarzyszenia obowiązków wynikających ze statutu i
uchwał władz Stowarzyszenia;
2. sporów powstałych między członkami Stowarzyszenia na tle praw i obowiązków
wynikających z ich przynależności do Stowarzyszenia.

§ 33. 1. Sąd Dyscyplinarny może orzekać następujące kary:
a) upomnienie;
b) wykluczenie ze Stowarzyszenia;
c) skierowanie do Walnego Zebrania Członków wniosku o pozbawienie członka honorowego tytułu.
2. Od orzeczenia Sądu Dyscyplinarnego przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty dostarczenia odpisu orzeczenia.

Rozdział VI
Majątek i fundusze

§ 34. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 35. 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
a) składki członkowskie,
b) darowizny, zapisy i spadki,
c) wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia (dochodów z działalności gospodarczej, dochodów z majątku Stowarzyszenia),
d) dotacje.

2. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki wg zasad określonych przez Zarząd, w ciągu 2 tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 36. 1. Dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych nie przekraczających kwoty określonej w uchwale Walnego Zebrania wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu: Prezesa i skarbnika.
2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu w tym Prezesa.
3. Prezes pełni funkcje reprezentacyjne Stowarzyszenia na zewnątrz z wyjątkiem spraw finansowym.

Rozdział VII
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 37 O zmianach statutu Stowarzyszenia decyduje Walne Zebranie Członków większością co najmniej dwóch trzecich oddanych głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania z zachowaniem postanowień paragrafu 19, ustęp 3.

§ 38 Uchwałę o rozwiązaniu się Stowarzyszenia podejmuje Zwyczajne lub Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków większością co najmniej dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania z zachowaniem postanowień paragrafu 19, ustęp 3.
2. Walne Zebranie Członków wybiera członków trójosobowej komisji likwidacyjnej spośród obecnych członków Stowarzyszenia.
3. Uchwała o rozwiązaniu się Stowarzyszenia określi cel, na jaki ma być przeznaczony jego majątek.
4. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 2001 r. Nr 79 poz. 855 z późniejszymi zmianami).


Umysł > PL > ŚTB > Statut >
Share: Facebook Google Twitter
Shortlink: https://www.umysl.info/link/364753 sLink
[imsp]